Powering through some ideas.

Powering through some ideas.